Excursie Barth-Misset Stichting

29 november: Save The Date!

Op vrijdag 29 november a.s. kunnen belangstellenden met de Barth-Misset Stichting op excursie. In een programma dat om 9.30 uur begint op het Centraal Station in Utrecht en daar om 17.00 uur ook weer eindigt, doen we de educatieboerderij Walnoot en Wilg van varkensfluisteraar Kees Scheepens aan, krijgen bezoekers een update over lopende en nieuwe door de BMS gefinancierde projecten, een vegetarische lunch en  volop gelegenheid om met anderen van gedachten te wisselen. Ook introduceert de stichting haar nieuwe jaarthema: Het Maakbare Dier. Filosoof Marjan Slob is dagvoorzitter. Het exacte programma vindt u binnenkort op deze website. Aanmelden is nu al mogelijk, via onderstaand linkje. U bent van harte welkom!

(https://docs.google.com/forms/d/1IVvhX9cQ8TkWhlB6RZw2A1K901b9pOQ_fEBelMgprDs/prefill)

————————————————————————————————————————————–

Toekenningen 2019 Barth-Misset Stichting

VERFIJNING, VERMINDEREN EN OVERBODIG MAKEN VAN TRANSPORT

De Barth-Misset Stichting heeft recent haar tweede jaarlijkse subsidieronde voltooid. Uit dertien aanvragen koos het bestuur deze keer vijf projecten die de stichting gaat (mee)financieren. Alle projecten dragen direct of indirect bij aan het verfijnen, verminderen en/of overbodig maken van veetransport. Daarmee vallen ze onder het jaarthema van de stichting.

LifeStyle Eggs BV krijgt €37.843,- voor een experimenteel onderzoek naar de positieve effecten van een doorgroeistal op het welzijn van leghennen. In de doorgroeistal zijn fok- en legperiode geïntegreerd. Daarmee worden vang-, transport-, en verhuisstress gereduceerd. De Barth-Misset Stichting verwacht dat het project kennis en kunde kan opleveren waar ook andere partijen uit de pluimveesector van kunnen profiteren. Kipster BV heeft diervriendelijkheid al zeer hoog in het vaandel. Met een mobiele slachterij, waarmee het transport van de Kipster-kippen kan worden voorkomen, wil Kipster de eigen werkwijze nog verder verbeteren. De Barth-Misset Stichting draagt, als Kipster de verdere financiering rond krijgt, met €50.000,- bij aan deze mobiele slachterij.  Eyes on Animals krijgt  €16.968,-  voor een onderzoek naar de omgang met zogeheten ‘restbiggen’ – biggen die pijnlijke aandoeningen hebben en daardoor te kwetsbaar zijn voor transport. Ook is de Barth-Misset Stichting met een donatie van €9.324,-meefinancierder van de Best Practices in Transport-conferentie die Eyes on Animals organiseert in samenwerking met Vee & Logistiek Nederland en het ministerie van LNV. Vee & Logistiek Nederland, ten slotte, krijgt  €9.520,-  voor het vertalen naar het Nederlands en het beter toegankelijk maken voor de transportsector van Best Practices-documenten en video’s uit het Europese Animal Transport Guides- project. Dat is gericht op verbetering van het welzijn van varkens, schapen, pluimvee, paarden en rundvee tijdens transport door Europa.(24.7.2019)

———————————————————————————————————————————-

BARTH-MISSET STICHTING DRAAGT BIJ AAN ‘BESTE IDEE VAN VARKENSLAND’

Tijdens een evenement op dinsdag 28 mei in Ede presenteerden vijf finalisten hun innovatieve ideeën voor de varkenssector. De realisatie van de eerste mobiele slachterij in Nederland, een initiatief van Bionext en Innohow waaraan de Barth-Misset Stichting financieel bijdraagt, won de finale van ‘het beste idee van Varkensland’. De mobiele slachterij maakt het mogelijk voor varkensboeren om hun dieren op eigen erf te slachten, wat de varkens de stress van het transport bespaart.

In maart werd de campagne ‘Tot het einde op het erf’ gelanceerd, waarin aandacht wordt gevraagd voor het stressvolle vervoer van varkens en de crowdfundingsactie om de bouw van de mobiele slachterij te realiseren. In totaal is er al €9.000 euro van de benodigde €55.000 euro via crowdfunding opgehaald. De Barth-Misset Stichting heeft €5.000,- gedoneerd aan Bionext voor het opstarten van de crowdfiunding-actie en draagt onder voorwaarden – waarvan één is dat de initiatiefnemers erin slagen het verder benodigde bedrag bij elkaar te krijgen – €30.000,- bij aan de mobiele slachtplaats.

Het Beste Idee van Varkensland is een jaarlijkse contest waar ideeën voor de sector bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Het winnende idee – Het Beste Idee van Varkensland 2019 – krijgt de kans om volledig uitgewerkt te worden tot een implementeerbaar product dat bijdraagt aan een verdere verbetering van de sector. (11/6/2019)

——————————————————————————————–

UITSLAG DEFINITIEVE AANVRAAGRONDE 2019 VANAF 20 JULI  BEKEND

De Barth-Misset Stichting heeft uit de vooraanvraagronde van 2019 vijf voorstellen toegelaten tot de tweede en definitieve ronde. Vanaf 20 juli zal op deze plek te lezen zijn welke diervriendelijke projecten de stichting dit jaar met financiële steun vooruit helpt.(25/6/2019)


KANSEN VOOR KWEEKVLEES?

Met steun van de Barth-Misset Stichting doet Cor van der Weele onderzoek naar kweekvleesproductie als nieuwe optie voor boeren. Hieronder een interview met de WUR-hoogleraar Humanistische Filosofie.

Kweekvlees: kans of bedreiging voor de boer?

———————————————————————————————————–

Bezichtiging slachthuis en reflectiebijeenkomst in Tolhuistuin

EXPEDITIE LEVEND TRANSPORT

Werktafelsessie Kweekvlees WUR Philosophy Group

Op vrijdag 30 november 2018 presenteerden Eyes on Animals, Bionext en de WUR Philosophy Group hun door de Barth-Misset Stichting (mee)gefinancierde projecten aan een inhoudelijk betrokken publiek in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. De drie organisaties dienden projectvoorstellen in voor de eerste subsidieronde van de Barth-Misset stichting. In drie werktafelsessies onder leiding van dagvoorzitter Jacob Bouwman (voorzitter Barth-Misset-bestuur) dachten experts uit de sector en andere belangstellenden mee over de projecten. Voorafgaand aan de bijeenkomst reisde het gezelschap per bus naar Westfort in IJsselstein, Nederlands modernste varkensslachterij. Lees hier het verslag van deze expeditie en de reflectiebijeenkomst in Amsterdam.ExpeditieLevendTransport30112018

—————————————————————————————————————————

Kweekvees, mobiel slachten, transport

2018: BARTH-MISSET STICHTING STEUNT DRIE PROJECTEN

Filosoof/bioloog Cor van der Weele van de WUR Philosophy Group krijgt €50.000,- voor haar onderzoek naar de rol die boeren en/of andere spelers uit de vleesproductieketen zouden kunnen spelen bij de productie van kweekvlees. Het onderzoek, zo oordeelde het Barth-Misset-bestuur, stelt een relevante en actuele vraag aan de orde en sluit goed aan bij maatschappelijke trends. Bij dat laatste valt te denken aan groeiende ambivalenties bij consumenten over traditionele vleesproductie en de wens van veel boeren duurzamer te gaan werken.

Bionext, een organisatie die als missie heeft in Nederland biologische ketens van boer tot consument  te verbinden, krijgt €5.000,- voor het opstarten van een crowd-fundingactie die als doel heeft (gedeeltelijke) financiering te realiseren van een mobiele slachtplaats voor varkens. Onder voorwaarden – waarvan één is dat Bionext erin slaagt het benodigde bedrag via crowd funding bij elkaar te krijgen – kan de organisatie aanspraak maken op een vervolgbijdrage van €30.000,- door de Barth-Misset Stichting. Een mobiele slachtplaats is innovatief en kan als pilot, ook als het om een relatief gering aantal varkens gaat, op termijn een voorbeeldfunctie vervullen en zo een grote stimulans betekenen voor de verbetering van dierenwelzijn.

Tot slot heeft de Barth-Misset Stichting 45.000 euro toegekend aan Eyes on Animals. Deze dierenwelzijnsorganisatie volgt diertransporten en voert inspecties uit op veemarkten, in slachthuizen en bij veebedrijven. Eyes on Animals zet zich effectief in tegen misstanden op het gebied van dierenwelzijn en blijft daarbij in dialoog met de industrie. De gelden van de BMS zullen door Eyes on Animals worden aangewend voor een project rond hittestress bij veetransporten en een project rond transport van geiten.

——————————————————————————————–

Veetransport: het moet minder en beter!

‘Transport van vee’ jaarthema Barth-Misset Stichting 2018-2019

Transport van vee, met daarbij inbegrepen het vangen, opdrijven, laden en lossen van de dieren, wordt het jaarthema 2018-2019 van de Barth-Misset Stichting. Dit maakte het BMS-bestuur bekend tijdens het eerste openbare BMS-evenement, de fondslancering op 16 maart j.l. bij Kipster in Oirlo. Het bestuur heeft twee redenen voor de keuze van dit zwaartepunt: de zeer ernstige dierenwelzijnsproblemen die zich veelal voordoen bij transport van vee en de wens van de oprichters, Else Barth en Henk Misset, aan transport van vee in het bijzonder aandacht te geven bij de stichtingsactiviteiten. Dat transport het jaarthema van de BMS is tot eind 2019 betekent onder meer dat subsidieaanvragen voor projecten die aansluiten bij deze thematiek – dat wil zeggen dat ze vervanging, vermindering en verfijning van veetransport als doel hebben – bij gelijke geschiktheid met voorrang behandeld zullen worden. Zie voor meer info over het BMS-jaarthema de notitie JAARTHEMABMStransportvee.

Dierenwelzijn: van boer tot consument

Presentatie van de agenda en het fonds van de Barth-Misset Stichting

De eerste publieke bijeenkomst van de Barth-Misset stichting is gehouden op vrijdag 16 maart 2018 in het Kippenhok van Kipster in Oirlo. De stichting nodigde denkers en doeners op het gebied van dierenwelzijn van harte uit deze boeiende bijeenkomst bij te wonen met inspirerende sprekers en initiatieven die het welzijn van vee in de productieketen in de kijker spelen. Hun initiatieven vormen een mooie opmaat naar de presentatie van de agenda en het fonds van de stichting.

Lees het verslag van deze bijeenkomst.

——————————————————————————————-

Denksessies met de Argumentenfabriek

Op 14 en 26 september j.l. kwamen op uitnodiging van de Barth-Misset Stichting mensen met verschillende expertises bijeen in Amsterdam voor twee denksessies met De Argumentenfabriek. Grote gemene deler tussen de genodigden was: professionele afffiniteit met dierenwelzijn. Hoogleraren en lectoren op het gebied van dierenwelzijn, beleidsmakers, veehouders en vertegenwoordigers van dierenwelzijnsorganisaties, retail en transportwereld bogen zich onder leiding van AF-medewerkers Jenny Cossen en Majelle Verbaak  over de volgende vragen:  (1) Welke factoren – in de leefomstandigheden en tijdens transport van dieren in de intensieve veehouderij en slachtindustrie  – vormen een bedreiging voor hun welzijn? (2) Aan welke daarvan zou de Barth-Misset Stichting de komende jaren prioriteit moeten geven bij haar activiteiten? Aan de hand van de uitkomsten van deze denksessies heeft het bestuur van de Barth-Misset Stichting een agenda opgesteld voor de komende jaren. Deze agenda zal sturend worden voor jaarlijkse speerpunten van de stichting en voor het afwegingskader dat de stichting gaat hanteren bij het toekennen van projectsubsidies. Zie Dierenwelzijn veehouderij

  

Nieuw bestuurslid: Jasmijn Snoijink

Met ingang van augustus 2017 is Jasmijn Snojink als gewoon bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Barth-Misset Stichting. Zij is programmamaker, journalist en vennoot bij Fast Facts, een organisatie die video’s, artikelen, talkshows en radioprogramma’s organiseert over wetenschap. Ze heeft ruime ervaring met de organisatie van projecten met een maatschappelijk thema en veel affiniteit met het thema dierenwelzijn. Het bestuur heet haar van harte welkom.

Adviesgroep Barth-Misset Stichting samengesteld

De Barth-Misset Stichting gaat met ingang van 2018 jaarlijks een subsidieronde houden. Een adviesgroep zal deze aanvragen beoordelen en het bestuur een aanbeveling doen over de te financieren projecten.De eerste adviesgroep is inmiddels samengesteld. Die bestaat uit Hans Hopster (themaleider Dierenwelzijn WUR en lector Dierenwelzijn op Van Hall Larensteijn in Leeuwarden), Vera Bavinck (veearts en dierenwelzijnsadviseur bij Kanters Diervoedingssupplementen), Ruud Zanders (innovatief pluimveehouder en lector Pluimveehouderij op Hogeschool Aeres in Dronten) en Lotte Sluiter (programmamaker en -coördinator bij Food Cabinet). Het bestuur is blij van hun inhoudelijke kennis en praktische ervaring te kunnen profiteren. Else de Jonge (bestuurssecretaris BMS) zal de adviesgroep faciliteren en coördineren.